Business Development

Business Development

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Δημιουργία Business & Marketing Plan)

Για την εκπόνηση του Business & Marketing Plan ακολουθείται μεθοδολογία η οποία για κάθε Φορέα ή Επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

  • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
  • Το κοινό στο οποίο απευθύνεται
  • Τον ανταγωνισμό
  • Την τάση της αγοράς

Στο Business & Marketing plan περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, καταγράφονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, κοστολογούνται οι προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, μελετώνται τα κανάλια διανομής και ο τρόπος διάχυσης της ενημέρωσης και προτείνονται οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, είτε πρόκειται για ενέργειες κλασσικών μέσων προώθησης, είτε για ψηφιακά μέσα (digital marketing).